$type=ticker$cols=2$count=30

Razgovor, Duchamp/Francis Roberts

SHARE:

                                                                                   


Marcel Duchamp


Deo razgovora koji je vodio Frensis Roberts (Francis Roberts) sa
Dišanom: »Nameravam da poremetim fizičke zakone«, Art News, decembar 1968.… (Zamoljen da govori glasnije zbog magnetofonskog snimka, naglasio je da govori tiho
i meko kako bi sačuvao snagu svojim idejama).Koje delo smatrate za vaš prvi stvarni doprinos slikarstvu?


Roden je napravio »Čoveka u hodu«, ali taj čovek nije nikada stvarno hodao.
Napravljen je u nameri da hoda, ali nije hodao. Drugim rečima, o uvođenju pokreta,
stvarnog pokreta u umetničko delo, nikada pre mog vremena nije mišljeno.
A futuristi su mislili o tome. Ja, takođe, u isto vreme… to se osećalo u vazduhu
i zbog pronalaska filma….
… Mogu sutra da umrem, ne tiče me se. Ali Majbridžovi (Maybridge) i Marejevi (Marey)
eksperimenti su me u to vreme stvano zaokupili. Oni su to zvali fotohronografijom;
mačevalac ili konj u galopu dati nizom slika…
… Ruka mi je postala neprijatelj 1912. godine. Hteo sam da se otresem palete.
Jedno poglavlje života sam bio okončao, i odmah sam mislio o novom načinu da priđem slikarstvu.
To je došlo do »Ve!ikim staklom «.


Zašto ste se osetili prinuđenim da slikate na staklu?


Glavna stvar za mesne je tema, figura. Ona nema potrebu za odno-
sima sa nečim. Ona nije u odnosu. Sve te pozadine na platnu o ko
jima je moralo da se misli, taktilni prostor koji me podseća na ta-
pete, sve to đubre sam hteo da odbacim. Sa staklom, međutim, mo-
žete se usredsrediti na figuru ako hoćete, možete da menjate pozadinu
po želji, prostim premeštanjem stakla. Providnost stakla igra za
vas. Problem slikanja fona degradira slikara. Ono što želite da izra-
zite nije u toj pozadini.


Možete li da objasnite zašto ste to ostavili nezavršeno?


Opet se ispostavilo da mi u stvari nije stalo do okončavanja onoga
što počnem. Dugo je to trajalo, na kraju prosto izgubite intereso
vanje. Osetio sam da u nedovršenim stvarima ima više toplote koju
niti menjate niti usavršavate bilo kako u dovršenijem komadu…


Da niste osetili  kako ste iscrpli sve mogućnosti?


Ne, daleko od toga. To je značilo samo da okrećem sledeći list, a
tako sam došao i na ideju o »redimejdima« (»ready-made«: gotov
predmet — prim. prev.)  Kao što vam je poznato, 1914, čak 1913
imao sam u ateljeu točak od bicikla koji se okretao bez ikakva raz-
loga. A nisam ni znao da li treba da ga stavim među svoja dela ili
čak da ga zovem delom.


Nije li to paradoks?


Da, to je paradoks, taj točak je bio u stvari prvi komad, a tada nije
bio ni nazvan redimejdom. Uostalom, ja sam nikada ništa nisam ime-
novao. Prosto se desi da to zagospodari čovekom… kao vatra  iz
ognjišta ili bilo šta što se kreće. Opet je posredi ideja o pokretu
samo prenesona sa »Gole žene koja silazi…« na točak bicikla i
istovremeno sam radio na »Staklu«.


Šta je to redimejd?


Redimejd je umetničko delo za koje, da bi nastalo, nije potreban
umetnik — ako smem da uprostim definiciju.
Tubu boje koju umetnik  upotrebljava nije napravio taj umetnik, već fabrikant boja. Tako
slikar u stvari pravi redimejd: on slika jednim fabričkim predme-
tom koji se zove boja. Eto, to bi bilo objašnjenje; međutim, kada sam
to radio, nije bilo nikakve namere da objašnjavam. Ikonoklastička
strana toga je bila mnogo značajnija. Eto, impresionisti su bili iko-
noklasti za romantičare a fovisti za impresioniste, kubisti opet za
foviste. Tako, kada sam ja pristigao, moja idejica, moj ikonoklastički cug, bio je redimejd.


Smatrate li to kao čin prkosa?


Ima toga, ali postoji i filozofska strana stvari. Radi se o ražalovanju
božanskog umetnika. O srozavanju njegovog društvenog ugleda.


Nije li to malo čudan stav za jednog umetnika?


To je paradoksalno. Skoro šizofreno. S jedne strane, moja aktivnost
je imala vrlo intelektualan  oblik, a s druge, sve sam spuštao sa bo-
žanskog pijedestala pomoću  materijalističkih ideja.


Jeste li o tome mislili kao o nekakvoj kosmičkoj šali koja se tiče
svih, čak i vas?


Za mene je uvođenje humora vrlo važno, kao i sumnja u ozbiljnost
dela uzetog u kosmičkoj celini kakvu predstavlja svet. Naš mali ugao
zemlje je toliko mali naročito danas kada o tome više znamo.
A mi smo oduvek bili antropocentrični, što je takođe idejica kojoj
se treba podsmehnuti. Ja sam i sebe izvrgnuo ruglu. Hteo bih da
se umetnici otarase instinkta stada; individualizovati, učiniti stvari
posebnim, to je ono što bi svaki umetnik trebalo da čini umesto
da srlja u masovnu proizvodnju kao što to mi danas činimo.


Kako birate jedan  redimejd?


Skoro se može reći da on izabere vas. Ako dođe  do biranja, onda
je umešan i ukus, loš, dobar, nezainteresovan, ali ukus. Ukus je
neprijatelj  umetnosti, U-M-E-T-N-O-S-T-I. Trebalo je da se nađe
neki predmet koji nema nikakvu privlačnost gledano sa estetskog
stanovišta. To nije bio čin jednog umetnika, zanatlije ako hoćete.
Hteo sam da promenim status umetnika ili bar da izmenim norme
po kojima je umetnik defnisan. Opet vam pominjem skidanje sa
božanskog pijedestala. Za Grke, za šesnaesti, sedamnaesti i osamna-
esti vek umetnik je bio zanatlija, radnik.


Mislite li o sebi kao o pripadniku antiumetnosti?


Ne, ne, ta reč »anti« me pomalo gnjavi, jer bilo da ste za ili protiv,
to su dve strane jedne iste stvari. A ja bih želeo da budem potpuno
— ne znam šta da vam kažem — nepostojeći, umesto da budem za
ili protiv. Ako sam bio grđen zbog antiumetnosti, raduje me što sam
grđen, jer to je i bila moja prevashodna namera, da učinim nešto
što se neće svakome sviđati, da učinim nešto ikonoklastičko…
Ideja o umetniku kao nekoj vrsti natčoveka relativno je skorašnjeg
datuma. To je ono protiv čega sam ja išao… Etimološki, umetnost
znači »praviti«. Svi ljudi prave, ne samo umetnici, i u sledećim ve-
kovima verovatno će svi praviti a da se to i neće posebno isticati.
Osećate li stvaranje  redimejda kao umetnicki čin?
Ne bih rekao da je to tako, ne. Činjenica da se oni gledaju kao umet-
nički prednieti možda znači da sam propustio da rešim problem
kako da se u potpunosti otarasim umetnosti… Možda zato ja i po-
sedujem samo nekoliko redimejda. Sve u svemu, mogu da računam
samo na 10, 12 cugova te vrste u svom životu. I milo mi je što je to
tako, jer mi se čini da upravo u tome greše današnji umetnici. Zar
se mora ponavljati? Ponavljanje je uvek bilo veliki neprijatelj umet-
nosti uopšte. U stvari, formule i teorije su zasnovane na ponavljanju.


Smatrate li svoje redimejde ostvarenjima istog ranga kao svoja dru-
ga dela ili mislite da su oni trivijalniji?


Ne, oni nisu trivijalni, bar za mene. Oni samo izgledaju tako, ali
nisu. Naprotiv, oni su plod daleko višeg stepena intelektualnosti. A
komad koji ja najviše volim nije sasvim… to je redimejd, ako baš
hoćete, ali pokretni redimejd. Pod tim podrazumevam tri komada po metar
konca puštena da padnu na neku podlogu tako da promene oblik jedinice dužine
koju predstavljaju. »Tri standardna otpatka«, (»Three Standard Stoppages«),
tako volim da ih zovem. Godila mi je ideja da ne snosim nikakvu odgovomost
za oblik koji dobiju slučajno. U isto vreme mogao sam da ih upotresbim i za nešto dru-
go… u mom »Velikom staklu«, na primer.
Moj pristup mašinama oduvek je bio ironičan …


Kako mirite svoje antimehaničke ideje sa interesovanjem za šah?


U mom životu šah i umetnost stoje na suprotnim polovima, ali to
ne treba da zavarava. Šah nije neka prosta mehanička radnja. Šah
je tako reći likovan. Kad god pokrenem neku figum na tabli, ja za-
pravo stvaram novi oblik, novi sklop oblika, i pri tome me strasno
raduje neprekidna promena kontura. Ne može se reći da u šahu
nema logike. Šah vas tera da budete logični. Logika je tu, ali radi
se o tome  da je ne vidite.


A mašina za čokoladu koja se pojavljuje u »Velikom staklu« …


Pojavljuje se na mnogim mestima. U meni je uvek postojala potreba
za krugovima, za, kako da vam kažem, rotacijom. Tu ima neke vrste
narcisoidnosti, ta samodovoljnost, neka vrsta onanije. Ta mašina se
okreće i na neki čudesan način, koji me je uvek fascinirao, proizvodi
čokoladu. Šah, s druge strane, nameće čisto kartezijansku praksu, a
odluka koju treba da donesete drugačijeg je reda od rezultata koji
dobijate. U umetnosti sam na kraju došao do one tačke na kojoj,
kako sam uvek želeo ne moram da donosmi nikakve odluke, odluke
nekog umetničkog reda, ako mogu tako da kažem. U šahu, kao i u
umetnosti, nalazimo izvesnu mehaničnost, pošto šah može da se
opiše kako pokret figura koje se jedu međusobno…


via - https://zokstersomething.com/2011/08/17/marcel-duchamp/

COMMENTS

Naziv

"Oslobođenje",1,2016. fotografije/kolovoz,1,4:5-11,1,Adam Zagajewski,1,Agencije,1,Agniezska Žuchowska - Arendt,1,Ai Weiwei,1,Ajfelov most,1,Al Jazeera,1,Alan Pejković,1,Albert Camus,1,Aleksa Golijanin,1,Aleksadar Genis,1,Aleksandar Genis,1,Aleksandar Roknić,1,Aleksandar Tišma,1,Alem Ćurin,1,Alen Brabec,1,Aleš Debeljak,2,Alexander Gurevich,1,Alexander Kluge,1,Alina Mayboroda,1,Almin Kaplan,4,Amer Bahtijar,1,Amer Tikveša,1,Amila Kahrović Posavljak,1,Amir Or,1,Amos Oz,1,Ana Ahmatova,2,Ana Radonja,1,Andres Neuman,1,Andrijana Kos Lajtman,10,Anton Pavlovič Čehov,1,Antun Branko Šimić,1,Anya Migdal,1,B.C. HUTCHENS,1,Bela Hamvaš,3,Bela Tarr,1,Bertolt Brecht,4,Biblijski citat,1,Biljana Srbljanović,4,Biljana Žikić,1,Bilješka,5,Biserka Rajčić,3,Blago Vukadin,1,Boba Đuderija,1,Bogdan Bogdanović,2,Bojan Munjin,1,Bojan Savić Ostojić,1,Bookstan II 2017,1,Borges,5,Boris Buden,6,Boris Dežulović,3,Boris Dubin,1,Boris Paramonov,1,Boris Perić,1,Borislav Pekić,1,Borislav Veselinović,1,Borka Pavićević,1,Boro Drašković,1,Božica Radić,1,Božo Koprivica,3,Branimir Živojinović,1,Branimira Lazanin,1,Branislav Jakovljević,2,Branislav Petrović,1,Branko Ćopić,1,Branko Kukić,1,Branko Rakočević,1,Bruno Schulz,1,BUKA,2,Burkhard Bilger,1,Caravaggio,1,Charles Simic,6,Chris Hedges,1,citati,1,Claude Lanzmann,1,Claude Lévi-Strauss,1,Cornelia Vismann,1,crtež,1,Damir Šodan,1,Damjan Rajačić,1,Dan Pagis,1,Danica i Haim Moreno,1,Daniil Ivanovič Juvačov Harms,1,Danijel Dragojević,1,Danijela Dejanović,1,Danilo Kiš,11,Dara Sekulić,1,Dario Džamonja,1,Darko Alfirević,1,Darko Cvijetić,285,Darko Cvijetić. Agnieszka Zuchovska Arent,1,Darko Desnica,4,Darko Pejanović,1,Daša Drndić,2,David Albahari,5,Davor Beganović,1,Davor Ivankovac,1,Davor Konjikušić,1,Dejan Kožul,1,Dejan Mihailović,1,Deklaracija o zajedničkom jeziku,1,Desimir Tošić,1,Dietrich Bonhoeffer,1,Dijala Hasanbegović,1,Dnevnik,9,Dobrica Ćosić,1,Dobrivoje Ilić,1,Dobroslav Silobrčić,1,Dominique-Antoine Grisoni,1,Dragan Bajić,1,Dragan Bursać,1,Dragan Markovina,1,Dragan Radovančević,3,Drago Pilsel,1,drama,2,Dramsko kazalište GAVELLA,1,Dubravka Stojanović,1,Dubravka Ugrešić,4,Duško Radović,1,Dževad Karahasan,2,Đorđe Bilbija,2,Đorđe Krajišnik,6,Đorđe Tomić,1,Đuza Stojiljković,1,Edin Salčinović,1,Edmond Jabes,1,Edouard Boubat,1,Eduard Šire,1,Edvard Kocbek,1,Elis Bektaš,4,Elvedin Nezirović,1,Elvir Padalović,1,Emil Cioran,8,Emmanuel Levinas,1,Epitaf,1,Ernst Jünger,2,esej,160,Fahredin Shehu,1,festival,2,Filip David,3,fotografije,2,fra Drago Bojić,1,Francis Roberts,1,Frank Wedekind,1,Franz Kafka,4,Friedrich Nietzche,1,Furio Colombo,1,Gary Saul Morson,1,Genadij Nikolajevič Ajgi,1,Georg Trakl,1,George Orwel,1,Georgi Gospodinov,1,Géza Röhrig,1,Gianni Vattimo,1,Gilles Deleuze,1,Giorgio Agamben,7,Giorgio Manganelli,1,Gligorije Ernjaković,1,Goran Milaković,2,Goran Simić,1,Goran Stefanovski,1,gostovanje pozorišta,4,govor,2,Gustaw Herling-Grudzinski,1,Haim Moreno,1,Hajdu Tamas,1,Hanna Leitgeb,1,Hannah Arendt,3,Hans Magnus Enzensberger,1,hasidska priča,1,Hassan Blasim,1,Heiner Goebbels,1,Helen Levitt,1,Herbert Marcuse,1,Igor Buljan,1,Igor Mandić,1,Igor Motl,3,Igor Štiks,1,Igre u Jajcu 2017.,1,Ihab Hassan,1,Ilma Rakusa,2,IN MEMORIAM,7,Intervju,61,Ivan Čolović,2,Ivan Illich,2,Ivan Lovrenović,4,Ivan Milenković,1,Ivan Obrenov,1,Ivan Posavec,1,Ivana Obrenov,1,Ivana Vuletić,1,Ivica Pavlović,2,Ivo Kara-Pešić,1,Jack Kerouac,1,Jacques Derrida,2,Jagoda Nikačević,1,Jakob Augstein,1,Jaroslav Pecnik,1,Jasmin Agić,1,Jasna Tkalec,1,Jean-Luc Nancy,4,Jelena Kovačić,1,Jelena Topić,1,Jona,1,Jorge Luis Borges,2,Josif Brodski,1,Josip Osti,1,Josip Vaništa. Patricia Kiš,1,Jovan Ćirilov,1,Jovica Aćin,3,Jugoslava Ilanković,2,Julija Kristeva,1,Julio Cortazar,1,Katja Kuštrin,2,Kim Cuculić,1,Knjige,1,književna večer,1,Kokan Mladenović,1,Komentar,1,kratka priča,4,kratke priče,6,kratki intervju,4,kritika,5,Krzysztof Warlikowski,1,Ksenija Banović Ksenija Marković,1,Kulturni dodatak,1,Kurt Hielscher,1,Ladislav Tomičić,1,Laibach,1,Lajoš Kesegi,1,Larisa Softić Gasal,1,Laurence Winram,1,Lavov,1,Leonard Cohen,1,Leonid Šejka,2,Lidija Deduš,1,Ludwig Wittgenstein,1,Ljubiša Rajić,1,Ljubiša Vujošević,1,Maja Abadžija,1,Maja Isović,2,Maja Isović Dobrijević,1,MALI EKSHUMATORSKI ESEJI,1,mali esej,18,Marcel Duchamp,1,Marija Mitrović,1,marijan cipra,1,Marin Gligo,1,Marina Dumovo,1,Marina Mlinarevič Sopta,1,Mario Čulina,1,Mario Franz,1,Mario Kopić,53,Marjan Grakalić,1,Marko Misirača,1,Marko Stojkić,1,Marko Tomaš,1,Marko Veličković,1,Marko Vešović,2,Martin Heidegger,3,Massimo Cacciarri,1,Max Frisch,1,međunarodna poruka,1,Mensur Ćatić,2,Mia Njavro,1,Mihail Šiškin,1,Mijat Lakićević,1,Mikloš Radnoti,1,Milan Kundera,1,Milan Milišić,1,Milan Vukomanović,1,Milan Zagorac,1,Mile Stojić,2,Milena Bogavac,1,Milica Rašić,1,Milo Rau,1,Milomir Kovačević Strašni,1,Miloš Bajović Ilić,1,Miloš Crnjanski,2,Miloš Vasić,1,Milovan Đilas,1,Miljenko Jergović,8,Mini esej,32,Miodrag Živanović,1,Mirjana Božin,1,Mirjana Stančić,1,Mirko Đorđević,2,Mirko Kovač,3,Miroslav Krleža,3,Miroslav Marković,1,Mirza Puljić,1,Mishel Houellebecq,1,Mišo Mirković,6,Mišo Mirković foto,12,Mladen Bićanić,1,Mladen Blažević,2,Mladen Pleše,1,Mladen Stilinović,1,Momčilo Đorgović,2,Monika Herceg,1,Naser Šećerović,1,Natalija Miletić,1,Nataša Gvozdenović,1,Neda Radulović- Viswanatha,1,nekrolog,1,Nemanja Čađo,1,Nenad Milošević,1,Nenad Obradović,5,Nenad Tanović,1,Nenad Vasiljević,2,Nenad Veličković,2,Nenad Živković,1,Nepoznati spavač,1,Nermina Omerbegović,1,Nikola Kuridža,1,Nikola Kuzanski,1,Nikola Popović,1,Nikola Vukolić,1,Nikola Živanović,1,Nikolaj Berđajev,1,Nikolina Židek,1,Noć kazališta,1,NOVA KNJIGA,3,novela,1,Novica Milić,2,Novica Tadić,1,obavijest,3,odlomak romana,10,odlomci,6,Oliver Frljić,9,Osip Mandeljštam,2,Osvaldo Ferari,1,Otto Pöggeler,1,Otto Weininger,1,Pankaj Mishra,1,Paolo Magelli,2,Paul Celan,4,Paul Klee,1,Paul Valery,1,Peščanik,1,Petar Gudelj,2,Petar Kočić,1,Petar Matović,1,Petar Vujičić,1,Peter Esterhazi,1,Peter Semolič,3,Peter Semolič. prijevod,4,Peter Sloterdijk,3,Pier Paolo Pasolini,2,pisma,5,pismo,1,pjesma,1,Plakat,1,Poezija,310,poezija prevod,1,Politika,1,potpisnici,1,Pozorišna kritika,1,Pozorišne Igre u Jajcu,1,Pozorište Prijedor,4,predavanje,1,Predrag Finci,2,Predrag Matvejević,2,Predrag Nikolić,1,Predrag Trokicić,2,Predstava,2,Prepiska,1,priča,37,Prijevod,12,prijevod govora,1,prikaz knjige,5,prikaz predstave,3,Primo Levi,1,Protest,1,Proza,2,Radimir Sovilj,1,Radiša Cvetković,1,Radmila Smiljanić,1,Radomir Konstantinović,2,Rastislav Dinić,1,Raša Todosijević,3,razgovor,6,Refik Hodžić,1,Renate Lachmann,1,reportaža,1,Robert Bagarić,1,Roger Angell,1,Roland Barthes,3,Roland Jaccard,1,Roland Quelven,1,Saida Mustajbegović,2,Sándor Márai,1,Saša Jelenković. poezija,1,Saša Paunović,1,Sava Babić,3,Seida Beganović,4,Semezdin Mehmedinović,4,Senadin Musabegović,1,senka marić,1,Sesil Vajsbrot,1,Shosana Felman,1,Sibela Hasković,2,Siegfried Lenz,1,Sigmund Freud,1,Sinan Gudžević,1,Siniša Sunara,1,Siniša Tucić,1,sjećanje,2,Slavenka Drakulić,1,Slavica Miletić,4,Slavoj Žižek,1,Slobodan Glumac,1,Slobodan Šnajder,1,Slobodan Tišma,1,slobodna europa,1,SLOVO GORČINA,1,Sonja Ćirić,3,Sonja Savić,1,Srđa Popović,1,Srđan Sekulić,13,Srđan Tešin,1,Sreten Ugričić,3,Srpko Leštarić,1,status na facebooku,1,stećak,2,Stevo Basara,1,Stojan Subotin,1,Susan Sontag,1,Sven Milekić,1,Svetislav Basara,2,Svetlana Aleksijevič,1,Svetlana Slapšak,1,Šagal,1,Šefik Ćoralić,1,Tadeusz Różewicz,1,Tamara Deuel,1,Tamara Kaliterna,1,Tamara Nablocka,1,Tamara Nikčević,3,Tatyana Tolstaya,1,Tea Benčić Rimay,1,Tea Tulić,1,Teatar,1,Teatron,1,Tena Lončarević,1,The New York Times. Žarka Radoja,1,Thomas Bernhard,10,Thomas Ostermeier,1,Todor Kuljić,1,Tomaž Šalamun,2,Tomislav Čadež,4,Tomislav Dretar,2,Tonko Maroević,1,Tony Judt,1,Trocki,1,Umberto Eco,2,Urbán András,1,Vanda Mikšić,1,Vanesa Mok/Anđelko Šubić,1,Vanja Šunjić,1,Varlam Šalamov,3,Vera Pejovič,3,Veronika Bauer,1,Video,10,Viktor Ivančić,3,Viktor Jerofejev,1,Viktoria Radicz,2,Vincent Van Gogh,1,Višnja Machido,1,Vladan Kosorić,3,Vladimir Arsenić,1,Vladimir Arsenijević,1,Vladimir Gligorov Ljubica Strnčević,1,Vladimir Milić,2,Vladimir Pištalo,3,Vladimir Vanja Vlačina,1,Vladislav Kušan,1,vojislav despotov,1,Vojislav Pejović,1,Vojo Šindolić,1,Vujica Rešin Tucić,1,Vuk Perišić,3,W.H.Auden,1,Walter Benjamin,1,Wayne Pearson,1,Wisława Szymborska,1,Wolfgang Borchert,1,Wroclaw,1,Zadie Smith,2,zapis,2,zavičaj,1,Zbigniew Herbert,3,zen,1,ZKM,1,Zlatko Jelisavac,3,Zlatko Paković,1,Zoran Vuković,2,Zygmund Bauman,1,Žarko Milenić,1,Žarko Paić,1,Željko Grahovac,3,Živojin Pavlović,1,Саша Скалушевић,2,
ltr
item
HYPOMNEMATA: Razgovor, Duchamp/Francis Roberts
Razgovor, Duchamp/Francis Roberts
https://2.bp.blogspot.com/-Xr2HcLUBPIs/WZgqdQ-XndI/AAAAAAAACMo/o4L8xNg1GMo9ZK9ENja7igB3J2lpV16QwCLcBGAs/s320/di%25C5%25A1an.jpeg
https://2.bp.blogspot.com/-Xr2HcLUBPIs/WZgqdQ-XndI/AAAAAAAACMo/o4L8xNg1GMo9ZK9ENja7igB3J2lpV16QwCLcBGAs/s72-c/di%25C5%25A1an.jpeg
HYPOMNEMATA
https://darkocvijetic.blogspot.com/2017/08/razgovor-duchampfrancis-roberts.html
https://darkocvijetic.blogspot.com/
https://darkocvijetic.blogspot.com/
https://darkocvijetic.blogspot.com/2017/08/razgovor-duchampfrancis-roberts.html
true
2899971294992767471
UTF-8
Svi članci su učitani Nije pronađen nijedan članak VIDI SVE Pročitaj više Odgovori Prekini odgovor Obriši By Početna STRANICE ČLANCI Vidi sve Preporučeni članci OZNAKA ARHIVA PRETRAGA SVI ČLANCI Nije pronađen nijedan članak koji odgovara upitu Vrati se natrag Nedjelja Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Ned Pon Uto Sre Čet Pet Sub Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Sij Velj Ožu Tra Svi Lip Srp Kol Ruj Lis Stu Pro just now 1 minutu prije $$1$$ minuta prije 1 čas prije $$1$$ sati prije Juče $$1$$ dana prije $$1$$ tjedana prije više od 5 tjedana prije Sljedbenici Slijedi THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy