Samovoljno sam otpadnik jer ne pripadam nikome i ničemu, Nenad Obradović

SHARE:

                                                                                
                                                                                    

NENAD OBRADOVIĆ


INTERVJU

Razgovarao - Amer Bahtijar


SAMOVOLJNO SAM OTPADNIK JER NE PRIPADAM NIKOME I NIČEMU
U izdanju portala za filozofiju i društvena pitanja Filozofski magazin, u ediciji Sofos, izašla je knjiga Nenada Obradovića Krhotine post-filozofije što je bio povod za ovaj razgovor.

Upravo je izašla Vaša nova knjiga eseja Krhotine post-filozofije. Koja su temeljna odredišta knjige?

Kako napominjem u uvodnom poglavlju, što nastojim pojasniti kroz eseje u knjizi, prisutna  su četiri temeljna odredišta knjige eseja Krhotine post-filozofije. Život kao sidrište bivstvovanja, ljubav kao bezuslovni pokretač života samog, umetnost kao oličenje estetskog krajolika mišljenjosti i, naposletku, priroda kao najvažniji moderni filozofski pojam, oličen u ekozofiji i ljubavi prema prirodi i svemu živom. Krhotine post-filozofije tematizuju put, uvođenje u (post)filozofiju. Nastojim istaknuti termin post-filozofije zato što smo zapali, nakon savremene filozofije subjekta, potom dekonstruktivizma, simbolizma i raznih misaonih puteva moderniteta, u prilično neplodno misaono polje koje se odlikuje iznad svega pretpostavkom političnosti. Drugim rečima, sve teme koje savremena misao proizvodi oivičene su raznorodnim ideologijama i kao takve one ne služi ničemu. Ako je misao kao misao neslobodna, odnosno ako nema u sebi potencijal rasta, ako se ograničava i usmerava, onda dolazi u sukob sa stvarnošću i gubi tlo pod nogama. Filozofija je izgubila svoje mesto u društvu upravo zato što je napravila jaz između mišljenja i slobode, stoga što je dopustila, kroz brojne popularne filozofe i njihove, kako se to danas kaže, angažmane i projekte da ideologija zauzme mesto mišljenja. Filozofija je kroz istoriju bila otvorenost ka mudrom sagledavanju stvarnosti, ona je težila, posebno od Sokrata, posvemašnjoj individualizaciji, usresređenosti ka suštinskom, i zato je nepojmljivo da postane delom bilo koje ideološke priče, kolektiva, grupe. A znano je, kako je to tačno rekao Paul Celan, da onaj koji hoda na glavi pod sobom ima nebo kao bezdan. 

Zašto pisati u društvu u kojem su kič i banalnost društveno prihvatljiviji nego filozofska misao?

Misao nije primarno filozofska, kako kažete, misao je misao jer pripada slobodnom, mislećem biću, čoveku koji iskušava vlastitu tragičnost. Misao postaje filozofska onda kada imamo začudnost, kada se kao deca čudimo pred očiglednim stvarima takvim kakve nam se daju, predstavljaju. Sve je manje pravog, autentičnog mišljenja jer je banalnost, uz defetizam i neosetljivost, postala odlika naše stvarnosti. Previše informacija, premalo suštine. Previše emocija, premalo ljubavi. Višak komunikacije, manjak razumevanja. Duševno se borimo, posustajemo duhovno. Zato je neophodno slediti celovitost Čoveka, nasuprot celini Subjekta, znači zanemariti samodopadnost tehnološke ukalupljenosti i otvoriti se ka životu, prirodi i emociji. Sve što je banalno prijemčivo je masama, svaka zavera radije se prihvata od bilo koje istine, upravo zato što na određenom nivou, da se tako izrazim, banalnost ne zahteva bilo kakav angažman pojedinca, banalnost ne zahteva izjašnjavanje, misao. Ona se skriva u kolektivu, često kulminira u ideologijama totalitarizma i fašizma. To je najbolje opisao veliki, značajan, jedinstven filozof na ovdašnjim prostorima Radomir Konstantinović u knjizi Filozofija palanke. Ne znam zašto se više ne govori o toj izvarednoj knjizi u kojoj je pokazano, na vrlo upečatljiv način, da palanka lako zavede čoveka pod plaštom moraliteta premda je u osnovi sama pokvarena. Ono što ostaje kao pitanje jeste kako postupiti u takvim okolnostima? Kako postupiti, primerice, u okolnostima povampirenja raznih ideoloških, istorijski i etički opasnih stavova čemu posebno svedočimo ovih meseci u Srbiji i Hrvatskoj? Pišem jer mi izmiče s-misao – kažem u knjizi. Svaka misao da bi bila misao, autentična i opravdana, mora nastati u samoći vlastote bez-idejnosti, mora početi od ništine. Zato se povlačim i okrećem sve više životu takvom kakav jeste. Pozicija nezavisnog pisca, stvaraoca, danas je retka ali je od izuzetne važnosti za vlastitu poziciju. To ne znači da je rešenje olako povlačenje u unutrašnji egzil,već da se iz svog sveta slobode lakše borimo za slobodu svih ljudi na svetu. Moja sloboda uslov je slobode svakog drugog i drugačijeg od mene. Samo onaj koji je oslobođen od kolektivističkog mišljenja, koji se usresređuje na misao samu, onaj koji sabira razasutost, fragmentarnost ispisanosti vlastite otuđenosti i nepripadanja – taj je slobodan. Sloboda je, dakle, odgovor na teskobu. Patimo, naposletku, jer težimo ka slobodi.

Još od Spinoze priroda je u centru filozofskog promišljenja, mnogi  filozofi i pisci  su pisali o odnosu prirode i čovjeka. Jeli danas priroda samo objekt za čovjeka i kakve su posljedice tog stava?


Rekao bih sledeće. Priroda je u centru filozofskih promišljanja od njenih početaka. Arapska, indijska i grčka filozofija počinju sa pitanjima prirode kao temeljnim pitanjima filozofije. Za Aristotela fizika se nalazi uz filozofiju. Ono što mene, kao pojedinca, muči jeste – zašto je sa savremenim oštrim razgraničenjem između prirode i društva stvoren nepremostiv jaz koji uključuje želju za ovladavanjem čoveka nad prirodom? Čovek nastoji pokoriti prirodu i pretvoriti njenu divljinu u stanište. Nismo odgovorni samo za sebe, nismo ni samo za drugoga, odgovorni smo – sa gledišta patocentrizma – za prirodu u celini. Ekološka kriza, kako se danas često naziva, nastala je upravo iz krize moralnosti budući da odbacivanje prirode i njene osobenosti od strane čoveka znači, kako ističe V. Hosle, ,,zbiljski prezir spram čoveka’’. Kako drugačije i objasniti potrebu čoveka da preuređuje prirodna staništa i krajolike po svojoj meri, bez ikakve svesti o tome da upravo zato što smo ljudska bića ophrvana moralnošću imamo pojačanu odgovornost da brinemo o svemu živom i neživom oko nas; ne iskorišćavati, već brinuti o prirodi. Priroda ostaje u procepu samotne vitalnosti. Kao što čovek ishodište nalazi na rubovima svoje tragedije, tako i prirodna divljina kuša svoje rubove samoće. Čovek prirodu ne sme gledati sa visine jer je priroda ishodište njegovog duha, ovaploćenje njegove osame i galame, pri-kazivanje i pri-zivanje konačnog pada prema zalazu, put ka onostranom, nesaznatljivom.

Da li je tehnika, kao što kaže Heidegger, uistinu metafizika novog doba?

Pitanje tehnike je važno pitanje koje Heideggera osobito zaokuplja. To je pitanje u filozofskom diskursu prisutno od antičke filozofije. Tehnika je u antičkoj filozofiju bila nešto bliža znanju, dakle stvaranju, dok se danas sve više govori o teokraciji gde se tehnika vidi kao izazov modernih društava. Tehnici ne trebamo pristupati sa negativnog gledišta već se moramo, kako je to rekao Heidegger, posvetiti njenoj biti i tek tada možemo biti kadri da  ne upadnemo u ,,muklu prisilu da tehniku slepo sledimo, ili, što je isto, da se protiv nje bespomoćno bunimo i proklinjemo je kao đavolje delo’’. Kada govorimo o tehnici moramo govoriti o dve strane – onoj pozitivnoj i onoj negativnoj budući da, kaže Heidegger u eseju Što se zove mišljenjem, ,,tamo gde čovek jednu stranu uopšte više ne vidi kao jednu, drugu je takođe izgubio iz vida’’. U savremnoj smislu post-filozofije tehnika mora biti bliska znanju jer uočavamo globalni trend da se iz produkta tehnike – tehnologije – stvaraju naslage površnosti i to posebno kod mladih ljudi. U središtu pitanja o znanju i tehnici u savremenom dobu nalazi se pitanje o mladima. Koliko njihova egzistencija ima potrebe da progovori o znanju i odnosu prema tehnologiji svedoči i sve veće neznanje, primitivizam i vršnjačko nasilje među mladima. Zbog toga školski sistem, kao graničnik znanja za znanje, mora stvoriti uslove da se mladi mogu emotivno su-odnositi jedni prema drugima, i prema životu samom. Da citiram italijanskog filozofa Umberta Galimbertija, koji u knjizi Nihilizam i mladi piše: ,,Mladi traže provode jer ne znaju da se vesele. Veselje je najpre veselje nad samim sobom, dakle priznati, potvrditi identitet, prihvatiti stvarnost, prevladati frustaciju…” Stoga, znanje koje vodi ka emotivnoj nepismenosti upravo zato što se zasniva na prividnom znanju osiromašuje mlade ljude i uvodi ih u tunel mraka, tunel gde odjekuje neznanje o sposobnosti za uspostavljanje međuljudskih odnosa. Iz tog se neznanja porađa najstrašnija nakaza sadašnjice – površno znanje.

Religija nije odumrla kao što je predvidio Marks, (Marks se tu nije prevario, on je mislio da će religija odumrijeti kad odumru oni materijalni uvjeti koji perpetuiraju klase, a to se još nije desilo) svjedočimo sve većoj ulozi  religiji  u društvu, pa čak i u nekim sekularnim utvrdama. Živimo u vremenu religije bez boga, kako kaže Drago Bojić. Svjedočimo li pogubnosti religije bez boga?

Religija ne sme biti olako shvaćena. Vekovima je religija bila i ostala posebno osetljiv identitetski osnov. To pitanje religije bez Boga jeste filozofsko pitanje premda i Karl Jaspers pita: Ima li religije bez vere? Religija, čini mi se, nastoji ovladati dok vera uključuje nešto dublju dimenziju ljudskog su-odnosa prema sebi i drugima oko sebe. Većini religijskih zajednica, sklonih teocentričnom viđenu sveta, nedostaje temeljne svesti o poštovanju drugog. Učenje, sadržano u svetim knjigama, teološkim tekstovima i, kada je u pitanju hrišćanstvo, u Jevanđelju, postaje tek polazna iskra za praktično življenje, tek nagoveštaj moguće otvorenosti za život kao takav, tek kap čiste vode ljubavi u zamućenoj bari mržnje i prezira. Važno je reći da hrišćanska religijska praksa ishodište svoje poruke sažima u moralu, da se poziva na etički temelj kao zalog opstanka ljubavi u čoveku, a da pritom upravo svojim odlukama i praksom guši čovekovu individualnost i njegovu potrebuda bude sam svoj pastir, jer je čovek samo tada, ako je oslobođen pritiska institucije, a postupa ispravno i dobronamerno, zapravo moralan čovek. Zato bilo koja religijska organizacija ne sme biti učiteljicom morala već se mora uzdići iznad polja etike, politike i obrazovanja i promovisati svest o ljubavi prema svetu i svakom čoveku u njemu, pre nego što se sme podrediti formulisanju moralnih osnova, zapovesti, zabrana i kletvi. Stoga, temeljno pitanje koje moramo postaviti glasi: Da li je otvorenost prema različitosti moguća u situaciji duboke hermetičnosti učenja religijskih zajednica sklonih teocentrizmu i personalizmu? Zašto svedočimo, da napomenemo, politizovanju vere u ime viših ciljeva pravde jer ako uzmemo, primerice, u obzir mesijanski krajolik promišljanja, možemo citirati P. Sloterdijka, koji ističe da je smisleno citirati ime «Jeruzalem» samo u onoj mjeri u kojoj to ime označuje kvantum suprematističkoga potencijala, koji svijet pretvara u pozornicu za religiozne i etičke pohode. Stoga, gorljivo zastupam tezu o svetskom etosu. Filozof i teolog Günther Gebhardt svetski etos razlaže iz teze da međureligijski dijalog započinje s temeljnim zahtevom: sa svakim se čovekom mora postupati ljudski. To je neophodan korak ka dijalogu i razumevanju. Za naše izmučene prostore prepune netolerancije, prezira i pakosnog opanjkavanja ovo je vrlo važna poruka. Budući da se postmoderni svet okrenut multikulturalnosti velikim delom okviruje u smislu proceduralne pre nego supstantivne etike, naglašavajući ispravnost umesto dobrote (Patrick Giddy), negovanje i pospešivanje dijaloga, prema principima svetskog etosa koji nije, da podvučemo, pre svega etičan nego takav kakav jeste, blagonaklon prema ljudima, put je otvoren ka novim horizontima vere, nade i ljubavi.

Jedan ste od rijetkih ljudi na Balkanu koji piše filozofsku, književnu i pozorišnu  kritiku. Medija danas većinom nemaju interesa za kulturu. Jesu li to zahtjevi tržišta i potpuni trijumf materijalističke filozofije?

Sve više, dakako, samo pišem. Pozorište je za mene odviše važna institucija, mislim da može biti jak posrednik između pojedinca i zajednice, i više se ne usuđujem pisati, odnosno davati sud o određenim predstavama javno. Čitam svakodnevno puno, a stvaram kada za to osetim nadahnuće. Ne mogu da prenebregnem činjenicu da je sve manje mesta gde bi uopšte mogao objavljivati što je posledica, kako kažete, manjka interesa za kulturu i kulturne rubrike. Ne mislim da je takvo stanje trijumf materijalizma već isključivo pada duhovnih vrednosti pod kojima podrazumevam čovekovu sve veću palanačku zatvorenost. Svi se, kao što je znano, bave politikom, kultura je predviđena za malu skupinu dobronamernika i najčešće volontera. Neke medije u regionu i svesno odbijam budući da ne želim objavljivati svoje zapise na stranicama medija koji promovišu netolerantnost, zatvorenost i primitivizam. Mi se moramo, i to je od izuzetne važnosti, osloboditi robavanja predrasudama i otvoriti se ka drugom i drugačijem, ka svetu i okruženju. Pomenuli ste tržište, ali ste preskočili ključno pitanje – značaj kompetentnosti. Stojim na stanovištu da nam manjka savesnih i znanjem osposobljenih medijskih ličnosti. Znanje neće samo odbaciti lažne ideologe i ideologije, nekompetentne političare i tajkune, nego će proizvesti novu paradigmu značenjskog poimanja ekonomije, ne u smislu tradicionalizacije već konkurencije i inovativnosti, paradigmi koje će na duže staze značiti definitivan otklon od populističke ideologije i ekonomije, antizapadnjaštva, gospodarenja i gospodara, kako nad ljudima tako i nad ekonomskim dobrima, pa i nad medijima.

U svom zadnjem tekstu Boris Dežulović kaže: Gospodari rata i gospodari novca lijepo se, kako vidimo, slažu. Posljednja nada našeg bezglavog stoljeća ostaje tako dobra, stara umjetnost. Jedini neprijatelj kojega se boje. Može li im taj mrski protivnik pokvariti planove?

Umetnost ima veliki potencijal i mislim da je Boris Dežulović u pravu kada kaže da se pomenuti gospodari boje jedino umetnosti. Umetnost misli, ona zahteva da se odredimo prema svetu oko nas, ona produbljuje pitanja, vidimo da se umetnici po pravilu među prvima bune na raznovrsne društvene nepravde – zato je umetnost opasna, ona je rizik. I za umetnost, kao i za filozofiju, ključna je sloboda i znatiželja. Često citiram T. Bernharda koji kaže: ,,Ja sam uvek živeo samo od onog što sam radio, nikada nisam dobijao neku subvenciju, nikada se oko mene niko nije trudio, do dana današnjeg. Ja sam protiv svakog subvencionisanja, protiv svakog redovnog plaćanja, umetnicima ne treba dati ni groša. To bi bilo idealno i onda bi možda nešto od toga i ispalo. Umetnicima bi trebalo vrata, kroz koja žele da prođu, potpuno zatvoriti i zaključati. Ništa im ne treba dati, treba ih ostaviti pred vratima. To se nije uradilo i zato imamo lošu umetnost i lošu literaturu. Oni se provuku do nekih novina, do nekog ministarstva, nastupe kao da su geniji, i dobiju svoj stan, svoje papire i osigurani su do kraja života. I onda više ne mogu da napišu ni jednu dobru knjigu’’. Sa druge strane, mislim da umetnost ne sme biti predstavljena samo kao politički angažovana. Svaka umetnost jeste odraz društva, ali ne sme biti odraz politike i ideologije. Ako, primerice, umetnik tretira teme iz ratne prošlosti on to čini, ne kao aktivist, nego kao čovek svestan toga da je čovek. Umetnost jeste stav, ali i utočište, tajnovitost, otklon i zato se grozi svake vrste prisile, ideoloških mesta, politikanstva, nacionalizma i jednoumlja. Zato je važna, a tako skrajnuta.

Ako zašutim, posve, ko će umjesto mene reći: mir preživjelima; mir poraženima; mir našemu vremenu stihovi su pjesnika Muniba Delalića. Mišljenje, pjevanje, usamljenost, otpadništvo…Kako dalje?

Ako zaćutim, možda tada najglasnije govorim. Samoća, nasuprot usamljenosti, ne boli. Naprotiv, samoća okrepljuje. Biti sam znači biti sam sa sobom, susresti se sa svojim likom, upoznati ga. Samoća, stoga, nije prijatna, nastoji ophrvati našu unutrašnjost, pozvati nas same ka sebi, ali ne boli, ne ranjava. Trpimo bol ranjivosti onda kada smo usamljeni. Tada se ne okrećemo sebi niti svom liku već očajavamo što nismo kadri prodreti u samoću, stoga tugujemo nad nemogućnošću izlaska na put vlastitosti. Danas je, nažalost, teško izaći na kraj sa samoćom i otpadništvom. Samovoljno sam otpadnik jer ne pripadam nikome i ničemu. Kao što sam slobodan da kažem da sam zbog svog otpadništa zanavek Jevrejin. Svi su umetnici Jevreji – reče jedna pesnikinja. Jevrejstvo je odbačenost i prognaništvo. Lutajući Jevrejin je datost koju sledim. Jevrejin sam jer sam neprihvaćen, optužen, bezdoman – jer je to moja sudbina, opterećujuća i iskupljujuća. Moj put.COMMENTS

Naziv

"Oslobođenje",1,2016. fotografije/kolovoz,1,4:5-11,1,Abdulah Sidran,1,Adam Zagajewski,1,Agencije,1,Agniezska Žuchowska - Arendt,1,Ai Weiwei,1,Ajfelov most,1,Al Jazeera,1,Alan Pejković,1,Albert Camus,1,Aleksa Golijanin,1,Aleksadar Genis,1,Aleksandar Genis,1,Aleksandar Roknić,1,Aleksandar Tišma,1,Aleksej Kišjuhas,2,Alem Ćurin,1,Alen Brabec,1,Aleš Debeljak,2,Alexander Gurevich,1,Alexander Kluge,1,Alina Mayboroda,1,Almin Kaplan,4,Amer Bahtijar,1,Amer Tikveša,1,Amila Kahrović Posavljak,1,Amir Or,1,Amos Oz,1,Ana Ahmatova,2,Ana Radonja,1,Andres Neuman,1,Andrijana Kos Lajtman,10,Anton Pavlovič Čehov,1,Antun Branko Šimić,1,Anya Migdal,1,B.C. HUTCHENS,1,Bela Hamvaš,3,Bela Tarr,1,Bertolt Brecht,4,Biblijski citat,1,Biljana Srbljanović,4,Biljana Žikić,1,Bilješka,5,Biserka Rajčić,3,Blago Vukadin,1,Boba Đuderija,1,Bogdan Bogdanović,2,Bojan Munjin,2,Bojan Savić Ostojić,1,Bookstan II 2017,1,Borges,5,Boris Buden,6,Boris Dežulović,3,Boris Dubin,1,Boris Paramonov,1,Boris Perić,1,Borislav Pekić,1,Borislav Veselinović,1,Borka Pavićević,1,Boro Drašković,1,Božica Radić,1,Božo Koprivica,3,Branimir Živojinović,1,Branimira Lazanin,1,Branislav Jakovljević,2,Branislav Petrović,1,Branko Ćopić,1,Branko Kukić,1,Branko Rakočević,1,Bronka Nowicka,1,Bruno Schulz,1,BUKA,2,Burkhard Bilger,1,Caravaggio,1,Charles Simic,6,Chris Hedges,1,citati,1,Claude Lanzmann,1,Claude Lévi-Strauss,1,Cornelia Vismann,1,crtež,1,Damir Šodan,1,Damjan Rajačić,1,Dan Pagis,1,Danica i Haim Moreno,1,Daniil Ivanovič Juvačov Harms,1,Danijel Dragojević,1,Danijela Dejanović,1,Danilo Kiš,11,Dara Sekulić,1,Dario Džamonja,1,Darko Alfirević,1,Darko Cvijetić,299,Darko Cvijetić. Agnieszka Zuchovska Arent,1,Darko Desnica,4,Darko Pejanović,1,Daša Drndić,2,David Albahari,5,Davor Beganović,1,Davor Ivankovac,1,Davor Konjikušić,1,Dejan Kožul,2,Dejan Mihailović,1,Deklaracija o zajedničkom jeziku,1,Desimir Tošić,1,Dietrich Bonhoeffer,1,Dijala Hasanbegović,1,Dnevnik,9,Dobrica Ćosić,1,Dobrivoje Ilić,1,Dobroslav Silobrčić,1,Dominique-Antoine Grisoni,1,Dragan Bajić,1,Dragan Bursać,1,Dragan Markovina,1,Dragan Radovančević,3,Drago Pilsel,1,drama,2,Dramsko kazalište GAVELLA,1,Draženko Jurišić,1,Dubravka Stojanović,1,Dubravka Ugrešić,4,Duško Radović,1,Dževad Karahasan,2,Đorđe Bilbija,2,Đorđe Krajišnik,6,Đorđe Tomić,1,Đurđica Čilić,1,Đuza Stojiljković,1,Edin Salčinović,1,Edmond Jabes,1,Edouard Boubat,1,Eduard Šire,1,Edvard Kocbek,1,Elis Bektaš,4,Elvedin Nezirović,1,Elvir Padalović,1,Emil Cioran,8,Emmanuel Levinas,1,Epitaf,1,Ernst Jünger,2,esej,162,Fahredin Shehu,1,Faruk Vele,1,festival,3,Filip David,3,fotografije,2,fra Drago Bojić,1,Francis Roberts,1,Frank Wedekind,1,Franz Kafka,4,Freehand,1,Friedrich Nietzche,1,Furio Colombo,1,Gary Saul Morson,1,Genadij Nikolajevič Ajgi,1,Georg Trakl,1,George Orwel,1,Georgi Gospodinov,1,Géza Röhrig,1,Gianni Vattimo,1,Gilles Deleuze,1,Giorgio Agamben,7,Giorgio Manganelli,1,Gligorije Ernjaković,1,Goran Milaković,2,Goran Simić,1,Goran Stefanovski,1,gostovanje pozorišta,4,govor,2,Gustaw Herling-Grudzinski,1,Haim Moreno,1,Hajdu Tamas,1,Hanna Leitgeb,1,Hannah Arendt,3,Hans Magnus Enzensberger,1,hasidska priča,1,Hassan Blasim,1,Heiner Goebbels,1,Helen Levitt,1,Herbert Marcuse,1,Igor Buljan,1,Igor Mandić,1,Igor Motl,3,Igor Štiks,1,Igre u Jajcu 2017.,1,Ihab Hassan,1,Ilma Rakusa,2,IN MEMORIAM,7,Intervju,66,Ivan Čolović,2,Ivan Illich,2,Ivan Lovrenović,4,Ivan Milenković,1,Ivan Obrenov,1,Ivan Posavec,1,Ivana Obrenov,1,Ivana Vuletić,1,Ivica Pavlović,2,Ivo Kara-Pešić,1,Jack Kerouac,1,Jacques Derrida,2,Jagoda Nikačević,1,Jakob Augstein,1,Jaroslav Pecnik,1,Jasmin Agić,1,Jasna Tkalec,1,Jean-Luc Nancy,4,Jelena Kovačić,1,Jelena Topić,1,Jernej Lorenci,1,Jona,1,Jorge Luis Borges,2,Josif Brodski,1,Josip Osti,1,Josip Vaništa. Patricia Kiš,1,Jovan Ćirilov,1,Jovica Aćin,3,Jugoslava Ilanković,2,Julija Kristeva,1,Julio Cortazar,1,K.U.P.E.K.,1,Katja Kuštrin,2,Kim Cuculić,1,Knjige,1,književna večer,1,Kokan Mladenović,1,Komentar,1,kratka priča,5,kratke priče,7,kratki esej,4,kratki intervju,4,kritika,6,kritika knjige,1,Krzysztof Warlikowski,1,Ksenija Banović Ksenija Marković,1,Kulturni dodatak,1,Kupek,1,Kurt Hielscher,1,Ladislav Tomičić,1,Laibach,1,Lajoš Kesegi,1,Larisa Softić Gasal,1,Laurence Winram,1,Lavov,1,Leonard Cohen,1,Leonid Šejka,2,Lidija Deduš,1,Ludwig Wittgenstein,1,Ljubiša Rajić,1,Ljubiša Vujošević,1,Maja Abadžija,1,Maja Isović,2,Maja Isović Dobrijević,1,MALI EKSHUMATORSKI ESEJI,1,mali esej,18,Marcel Duchamp,1,Marija Mitrović,1,marijan cipra,1,Marin Gligo,1,Marina Dumovo,1,Marina Mlinarevič Sopta,1,Mario Čulina,1,Mario Franz,1,Mario Kopić,53,Marjan Grakalić,1,Marko Misirača,1,Marko Stojkić,1,Marko Tomaš,1,Marko Veličković,1,Marko Vešović,2,Martin Heidegger,3,Massimo Cacciarri,1,Max Frisch,1,međunarodna poruka,1,Mensur Ćatić,2,Mia Njavro,1,Mihail Šiškin,1,Mijat Lakićević,1,Mikloš Radnoti,1,Milan Kundera,1,Milan Milišić,1,Milan Vukomanović,1,Milan Zagorac,1,Mile Stojić,2,Milena Bogavac,1,Milica Rašić,1,Milo Rau,1,Milomir Kovačević Strašni,1,Miloš Bajović Ilić,1,Miloš Crnjanski,2,Miloš Vasić,1,Milovan Đilas,1,Miljenko Jergović,8,Mini esej,32,Miodrag Živanović,1,Mirjana Božin,1,Mirjana Stančić,1,Mirko Đorđević,2,Mirko Kovač,3,Miroslav Krleža,3,Miroslav Marković,1,Mirza Abaz,1,Mirza Puljić,1,Mishel Houellebecq,1,Mišo Mirković,6,Mišo Mirković foto,12,Mladen Bićanić,2,Mladen Blažević,2,Mladen Pleše,1,Mladen Stilinović,1,Momčilo Đorgović,2,Monika Herceg,2,Naser Šećerović,1,Natalija Miletić,1,Nataša Gvozdenović,1,Neda Radulović- Viswanatha,1,nekrolog,1,Nemanja Čađo,1,Nenad Milošević,1,Nenad Obradović,5,Nenad Tanović,1,Nenad Vasiljević,2,Nenad Veličković,2,Nenad Živković,1,Nepoznati spavač,1,Nermina Omerbegović,1,Nikola Kuridža,1,Nikola Kuzanski,1,Nikola Popović,1,Nikola Vukolić,1,Nikola Živanović,1,Nikolaj Berđajev,1,Nikolina Židek,1,Nila Štambuk-Svrdlin,1,Noć kazališta,1,NOVA KNJIGA,4,novela,1,Novica Milić,2,Novica Tadić,1,obavijest,3,odlomak romana,10,odlomci,6,Oliver Frljić,9,Osip Mandeljštam,2,Osvaldo Ferari,1,Otto Pöggeler,1,Otto Weininger,1,Pankaj Mishra,1,Paolo Magelli,2,Patrik Weiss,1,Paul Celan,4,Paul Klee,1,Paul Valery,1,Peščanik,1,Petar Gudelj,2,Petar Kočić,1,Petar Matović,1,Petar Vujičić,1,Peter Esterhazi,1,Peter Semolič,3,Peter Semolič. prijevod,4,Peter Sloterdijk,3,Pier Paolo Pasolini,2,pisma,5,pismo,1,pjesma,1,Plakat,1,Poezija,322,poezija prevod,1,Politika,1,portret,1,potpisnici,1,Pozorišna kritika,1,Pozorišne Igre u Jajcu,1,Pozorište Prijedor,4,predavanje,1,Predrag Finci,2,Predrag Matvejević,2,Predrag Nikolić,1,Predrag Trokicić,2,Predstava,2,Prepiska,1,priča,37,Prijevod,12,prijevod govora,1,prikaz knjige,5,prikaz predstave,3,Primo Levi,1,promocija,2,Protest,1,Proza,2,Radimir Sovilj,1,Radiša Cvetković,1,Radmila Smiljanić,1,Radomir Konstantinović,2,Rastislav Dinić,1,Raša Todosijević,3,razgovor,6,Refik Hodžić,1,Renate Lachmann,1,reportaža,1,Robert Bagarić,1,Roger Angell,1,Roland Barthes,3,Roland Jaccard,1,Roland Quelven,1,Saida Mustajbegović,2,Sándor Márai,1,Saša Jelenković. poezija,1,Saša Paunović,1,Sava Babić,3,Seida Beganović,4,Semezdin Mehmedinović,4,Senadin Musabegović,1,senka marić,1,Sesil Vajsbrot,1,Shosana Felman,1,Sibela Hasković,2,Siegfried Lenz,1,Sigmund Freud,1,Sinan Gudžević,1,Siniša Sunara,1,Siniša Tucić,2,sjećanje,2,Slavenka Drakulić,1,Slavica Miletić,4,Slavoj Žižek,1,Slobodan Glumac,1,Slobodan Šnajder,1,Slobodan Tišma,1,slobodna europa,1,SLOVO GORČINA,1,Sonja Ćirić,4,Sonja Savić,1,Srđa Popović,1,Srđan Sekulić,18,Srđan Tešin,1,Srđan Valjarević,1,Sreten Ugričić,3,Srpko Leštarić,1,status na facebooku,1,stećak,2,Stevo Basara,1,Stojan Subotin,1,Susan Sontag,1,Sven Milekić,1,Svetislav Basara,2,Svetlana Aleksijevič,1,Svetlana Slapšak,1,Šagal,1,Šefik Ćoralić,1,Tadeusz Różewicz,1,Tamara Deuel,1,Tamara Kaliterna,1,Tamara Nablocka,1,Tamara Nikčević,3,Tatyana Tolstaya,1,Tea Benčić Rimay,1,Tea Tulić,1,Teatar,1,Teatron,1,Tena Lončarević,1,The New York Times. Žarka Radoja,1,Thomas Bernhard,10,Thomas Ostermeier,1,Todor Kuljić,1,Tomaž Šalamun,2,Tomislav Čadež,4,Tomislav Dretar,2,Tonko Maroević,1,Tony Judt,1,Trocki,1,Umberto Eco,2,Urbán András,1,Vanda Mikšić,1,Vanesa Mok/Anđelko Šubić,1,Vanja Kulaš,1,Vanja Šunjić,1,Varlam Šalamov,3,Vera Pejovič,3,Veronika Bauer,1,Video,10,Viktor Ivančić,3,Viktor Jerofejev,1,Viktoria Radicz,2,Vincent Van Gogh,1,Višnja Machido,1,Vladan Kosorić,3,Vladimir Arsenić,1,Vladimir Arsenijević,1,Vladimir Gligorov Ljubica Strnčević,1,Vladimir Milić,2,Vladimir Pištalo,3,Vladimir Vanja Vlačina,1,Vladislav Kušan,1,vojislav despotov,1,Vojislav Pejović,1,Vojo Šindolić,1,VREME,1,Vujica Rešin Tucić,1,Vuk Perišić,3,W.H.Auden,1,Walter Benjamin,1,Wayne Pearson,1,Wisława Szymborska,1,Wolfgang Borchert,1,Wroclaw,1,Zadie Smith,2,zapis,2,zavičaj,1,Zbigniew Herbert,3,zen,1,ZKM,1,Zlatko Jelisavac,3,Zlatko Paković,2,Zoran Janić,1,Zoran Ljubičić,1,Zoran Vuković,2,Zoran Žmirić,1,Zygmund Bauman,1,Žarko Milenić,1,Žarko Paić,1,Željko Grahovac,3,Živojin Pavlović,1,поезија,1,Саша Скалушевић,3,
ltr
item
HYPOMNEMATA: Samovoljno sam otpadnik jer ne pripadam nikome i ničemu, Nenad Obradović
Samovoljno sam otpadnik jer ne pripadam nikome i ničemu, Nenad Obradović
http://3.bp.blogspot.com/-F9klNiKgOwI/VrHfCz8zWbI/AAAAAAAABZc/iYRvvrxFGIw/s320/nenad%2B2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-F9klNiKgOwI/VrHfCz8zWbI/AAAAAAAABZc/iYRvvrxFGIw/s72-c/nenad%2B2.jpg
HYPOMNEMATA
https://darkocvijetic.blogspot.com/2016/02/samovoljno-sam-otpadnik-jer-ne-pripadam.html
https://darkocvijetic.blogspot.com/
https://darkocvijetic.blogspot.com/
https://darkocvijetic.blogspot.com/2016/02/samovoljno-sam-otpadnik-jer-ne-pripadam.html
true
2899971294992767471
UTF-8
Svi članci su učitani Nije pronađen nijedan članak VIDI SVE Pročitaj više Odgovori Prekini odgovor Obriši By Početna STRANICE ČLANCI Vidi sve Preporučeni članci OZNAKA ARHIVA PRETRAGA SVI ČLANCI Nije pronađen nijedan članak koji odgovara upitu Vrati se natrag Nedjelja Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Ned Pon Uto Sre Čet Pet Sub Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Sij Velj Ožu Tra Svi Lip Srp Kol Ruj Lis Stu Pro just now 1 minutu prije $$1$$ minuta prije 1 čas prije $$1$$ sati prije Juče $$1$$ dana prije $$1$$ tjedana prije više od 5 tjedana prije Sljedbenici Slijedi THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy